അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Five digit numbers | എത്ര അഞ്ചക്കങ്ങൾ

Mashhari
0
Write the five digit numbers you can make using 2, 6, 7, 9, 3 without repetition?
2, 6, 7, 9, 3 ഇവ ഉപയോഗിച്ച് അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അഞ്ചക്കസംഖ്യകൾ എഴുതുക.
23679
23697
23769
23796
23976
23967
26379
26397
26739
26793
26973
26937
27369
27396
29639
27693
27936
27963
29367
29376
29736
29763
29637
29673
32679
32697
32769
32796
32976
32967
36279
36297
36729
36792
36972
36927
37269
37296
39629
37692
37926
37962
39267
39276
39726
39762
39627
39672
62379
62397
62739
62793
62973
62937
63279
63297
63729
63792
63972
63927
67239
67293
69329
67392
67923
67932
69237
69273
69723
69732
69327
69372
72369
72396
72639
72693
72963
72936
73269
73296
73629
73692
73962
73926
76239
76293
79329
76392
76923
76932
79236
79263
79623
79632
79326
79362
92367
92376
92637
92673
92763
92736
93267
93276
93627
93672
93762
93726
96237
96273
97327
96372
96723
96732
97236
97263
97623
97632
97326
97362
How many five digit numbers can be made using 4, 5, 6, 8, 9 without repetition?
4, 5, 6, 8, 9 ഇവ ഉപയോഗിച്ച് അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ എത്ര അഞ്ചക്കസംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം?
1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120 അക്കങ്ങൾ / Numbers
What if we use 0 instead of 8?
8 നുപകരം പൂജ്യമായാലോ?
96 അക്കങ്ങൾ / Numbers
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !