ഫെബ്രുവരി 2 ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം

Mashhari
0
തണ്ണീർത്തട ദിനം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ് , 1971-ൽ നിരവധി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ തണ്ണീർത്തടങ്ങളോടുള്ള സംരക്ഷണവും സ്നേഹവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒത്തുകൂടി , പാരിസ്ഥിതികമായ ജലാശയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സസ്യ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ചെറിയ പരിതസ്ഥിതികൾ ഇവയാണ്. ജലസ്രോതസ്സുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആരോഗ്യം. ലോക തണ്ണീർത്തട സെക്രട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ് . കൂടാതെ ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് അനുസൃതമായി, "കാസ്പിയൻ കടലിന്റെ തീരത്തുള്ള ഇറാനിയൻ നഗരമായ റാംസാറിൽ" റാംസർ കൺവെൻഷൻ ആദ്യമായി ഈ അംഗീകാരത്തിന് കാരണമായി.

ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ
ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തിയതി ആഘോഷിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും 1997 വരെ ഇത് ആചരിച്ചിരുന്നില്ല. തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ലോകത്ത് ചെലുത്തിയ സ്വാധീനവും ഗുണപരമായ ഉൽപാദനവും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സമൂഹങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഈ ദിനം സഹായിക്കുന്നു. പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ പ്രയോജനം. ഈ ദിനം ആഗോള അവബോധം ഉയർത്തുന്നു , കാരണം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, ഭൂമിയിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി സംരക്ഷകരും പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹികളും ഈ ദിവസം ഒത്തുചേരുന്നു, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആഘോഷത്തിലൂടെ പ്രകൃതിയോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം ആഘോഷിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ, മനുഷ്യനിർമ്മാണം തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. അമിത ജനസംഖ്യയും നിർമ്മാണവും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം കുറയുന്നതിന് കാരണമാവുകയും മൊത്തത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. പല തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണ്, പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ഫിൽട്ടറും ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷകനും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ ഈ ധർമ്മസങ്കടം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ലോക തണ്ണീർത്തട ദിന തീമുകൾ
ഓരോ വർഷവും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജന അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു തീം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു; പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ, പ്രകൃതി നടത്തം, കുട്ടികളുടെ കലാമത്സരങ്ങൾ, സാമ്പാൻ ഓട്ടം, സമൂഹ ശുചീകരണ ദിനങ്ങൾ, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾക്കുള്ള കത്തുകൾ, പുതിയ തണ്ണീർത്തട നയങ്ങൾ, പുതിയ റാംസർ സൈറ്റുകൾ, ദേശീയ തലത്തിൽ പുതിയ പരിപാടികൾ.
2022 മനുഷ്യർക്കും പ്രകൃതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം
2021 തണ്ണീർത്തടങ്ങളും വെള്ളവും
2020 തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ജൈവ വൈവിധ്യവും
2019 തണ്ണീർത്തടങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും
2018 സുസ്ഥിര നഗരഭാവിക്കുവേണ്ടിയുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
2017 ദുരന്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
2016 നമ്മുടെ ഭാവിക്കായി തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ: സുസ്ഥിര ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ
2015 നമ്മുടെ ഭാവിക്കായി തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ
2014 തണ്ണീർത്തടങ്ങളും കൃഷിയും: വളർച്ചയുടെ പങ്കാളികൾ
2013 തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ജലത്തെ പരിപാലിക്കുക
2012 തണ്ണീർത്തട ടൂറിസം: ഒരു മികച്ച അനുഭവം
2011 വെള്ളത്തിനും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വനങ്ങൾ
2010 തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പരിപാലിക്കൽ - കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനുള്ള ഉത്തരം
2009 അപ്‌സ്ട്രീം, ഡൗൺസ്ട്രീം: തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമ്മെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
2008 ആരോഗ്യമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ
2007 നാളത്തേക്കുള്ള മീനോ?
2006 ജീവനോപാധികൾ അപകടത്തിലാണ്
2005 തണ്ണീർത്തട വൈവിധ്യത്തിൽ സമ്പത്തുണ്ട് - അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്
2004 പർവതങ്ങളിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് - തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നമുക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
2003 തണ്ണീർത്തടങ്ങളില്ല - വെള്ളമില്ല
2002 തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ: ജല ജീവിതവും സംസ്കാരവും
2001 ഒരു തണ്ണീർത്തട ലോകം - കണ്ടെത്താനുള്ള ലോകം
2000 അന്താരാഷ്ട്ര പ്രാധാന്യമുള്ള നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്നു
1999 ജനങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും- സുപ്രധാന കണ്ണി
1998 ജീവന്റെ ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ജലവിതരണത്തിൽ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പങ്കും
1997 WWD ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ചു.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !