അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Jungle Fight - Page 83

Mashhari
0
Which animals are there in the picture?
Who are watching the scene?
Will the tiger win again?
READ NOW
‘Who is the next?’ asked the tiger.
‘Me.’ The bear came forward.
‘Ha… ha... blacky…. You!’
‘I will show you what blackies can do.’
The tiger jumped upon the bear.
The bear pulled the tiger’s tail.
The tiger couldn’t do anything.
He lost his balance.
The tiger fell upside down.
NEW WORDS
- Next = അടുത്തത്
- Pulled = വലിക്കുക
- Balance = സമനില
- Upside down = മേൽക്കീഴായി
MALAYALAM MEANING
‘Who is the next?’ asked the tiger.
"അടുത്തതായി ആരാണ്? കടുവ ചോദിച്ചു.
‘Me.’ The bear came forward.
'ഞാൻ', കരടി മുൻപോട്ട് വന്നു.
‘Ha… ha... blacky…. You!’
'ഹ...ഹ...കറുമ്പാ....നീയോ?' ‘I will show you what blackies can do.’
'കറുമ്പന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം.' The tiger jumped upon the bear.
കടുവ കരടിയുടെ മേലെ ചാടി വീണു.
The bear pulled the tiger’s tail.
കരടി കടുവയുടെ വാലിൽ പിടിച്ചു.
The tiger couldn’t do anything.
കടുവയ്‌ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
He lost his balance.
അവന് അടി തെറ്റി.
The tiger fell upside down.
കടുവ തലകീഴായി വീണു.
SIMPLE QUESTIONS
- Who won the fight - the bear or the tiger?
The bear won the fight.
- How did the bear beat the tiger?
The bear pulled the tiger’s tail. The tiger list his balance and fell upside down.

The Jungle Fight - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !