അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Fat Cat - Page 61

Mashhari
0
READ NOW
The fat cat is sad.
'Friend, look, this is for you, A fat fish.
Eat this fat fish.....,' says the white rat.
The fat cat turns his face away.
NEW WORDS
- Sad = സങ്കടം
- Look = നോക്കൂ
- Turns = തിരിക്കുക
- Face away = മുഖം മാറ്റി
MALAYALAM MEANING
The fat cat is sad.
തടിയൻ പൂച്ചയ്ക്ക് സങ്കടമായി
'Friend, look, this is for you, A fat fish.
'നോക്കൂ കൂട്ടുകാരാ, ഇത് നിനക്കയാണ്, ഒരു തടിയൻ മീൻ.
Eat this fat fish.....,' says the white rat.
ഈ തടിയൻ മീൻ കഴിക്കൂ..... വെളുത്ത എലി പി[പറഞ്ഞു.
The fat cat turns his face away.
തടിയൻ പൂച്ച തന്റെ മുഖം തിരിച്ചു.
SIMPLE QUESTIONS
01. What does the white rat do?
വെളുത്ത എലി എന്താണ് ചെയ്തത്?
Takes the fish to the cat.
മീൻ പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു.
02. What does the rat say?
വെളുത്ത എലി എന്താണ് പറഞ്ഞത്?
This fat fish for you, Eat this
ഈ തടിച്ച മീൻ നിനക്കുള്ളതാണ്, ഇത് കഴിക്കൂ
03. What does the cat do?
പൂച്ച എന്താണ് ചെയ്തത്?
Turns his face away.
മുഖം തിരിച്ചു.

FIRST BELL CLASS Related with this Page The Fat Cat - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !