അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Birds we rear | നാം വളർത്തുന്ന പക്ഷികൾ

Mashhari
1
എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം വീടുകളിൽ പക്ഷികളെ വളർത്തുന്നത് ?
# അലങ്കാരത്തിന്
# മുട്ടയ്ക്ക്
# മംസത്തിന്
# വരുമാനത്തിന്
# വളത്തിന്
# വിനോദത്തിന്
Why do we rear birds in our homes?
# For fancy.
# For eggs.
# For flesh.
# For an income.
# For Manure.
# For entertainment.
Tags:

Post a Comment

1Comments

Post a Comment

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !