പിരിച്ചെഴുതാം - മണ്ണിലെ നിധി

Mashhari
0
നിങ്ങൾ, എങ്ങനെ എന്നീ പദങ്ങൾ ചേർത്ത് 'നിങ്ങളെങ്ങനെ' എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള പദങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തുനിന്നും കണ്ടെത്തി പിരിച്ചെഴുതുക.
 1. നിങ്ങളെങ്ങനെ - നിങ്ങൾ + എങ്ങനെ
 2. വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ - വൃക്ഷങ്ങൾ + ഒക്കെ
 3. പറമ്പൊക്കെ - പറമ്പ് + ഒക്കെ
 4. ഇത്രയുമായില്ലേ -ഇത്രയും + ആയില്ലേ
 5. ഉണ്ടായിട്ടില്ല - ഉണ്ടായിട്ട് + ഇല്ല
 6. ശീലമല്ലാത്ത - ശീലം + അല്ലാത്ത
 7. ആവശ്യത്തിനുള്ള -ആവശ്യത്തിന് + ഉള്ള
 8. സമയമങ്ങനെ - സമയം + അങ്ങനെ
 9. കുഴിച്ചെടുക്കണം - കുഴിച്ച് + എടുക്കണം
 10. പറഞ്ഞതൊന്നും - പറഞ്ഞത് + ഒന്നും
 11. പത്തായത്തിലുണ്ട് - പത്തായത്തിൽ + ഉണ്ട്
 12. കുഴിച്ചെടുക്കണം -കുഴിച്ച് + എടുക്കണം
 13. ഊണുകഴിഞ്ഞ് -ഊണ് + കഴിഞ്ഞ്
 14. കണ്ടുപിടിക്കാൻ - കണ്ട് + പിടിക്കാൻ
 15. സമയമങ്ങനെ - സമയം + അങ്ങനെ
 16. നോക്കിപ്പറഞ്ഞു -നോക്കി + പറഞ്ഞു
 17. കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് -കുഴിച്ച് + ഇട്ടിട്ടുണ്ട്
 18. ഉച്ചയൂണ് -ഉച്ച + ഊണ്
 19. പണിയെടുക്കാൻ- പണി + എടുക്കാൻ
 20. ഇളക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന -ഇളക്കി + ഇട്ടിരിക്കുന്ന
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !