ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Fat Cat Page 52

Mashhari
0
Look at this picture. [ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ.]
Who is this? [ആരാണത്?]
Do you know this girl? [നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അറിയാമോ?]
What’s her name? [എന്താണ് അവളുടെ പേര്?]
This is Emy. [ഇതാണ് എമി.]
Emy has two pets. [എമിക്ക് രണ്ട് ഓമനമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.]
Can you guess who they are? [നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാമോ ആരൊക്കെയാണെന്ന്?]
Yes, A cat. [അതെ, ഒരു പൂച്ച]
Can you guess who the other pet is? [അടുത്ത ഓമനമൃഗം ഏതാണെന്ന് ഊഹിക്കാമോ?]
Yes, A rat. [അതെ, ഒരു എലി.]
What’s the colour of the cat? [പൂച്ചയുടെ നിറം എന്താണ്?]
It’s colour is brown. [തവിട്ടുനിറം]
What colour is the rat? [എലിയുടെ നിറം എന്താണ്?]
The rat is white. [വെള്ളനിറം]
READ NOW
Emy has two pets.
A rat and a cat.
The cat is brown and fat.
The rat is white and thin.
NEW WORDS
- Pets = ഓമനമൃഗങ്ങൾ / ഓമനപക്ഷികൾ
- Brown = തവിട്ട് നിറം
- White = വെള്ള നിറം
- Fat = തടിച്ച
- Thin = മെലിഞ്ഞ
- Fat X Thin
- White X Black
MALAYALAM MEANING
Emy has two pets.
എമിക്ക് രണ്ട് ഓമനമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.
A rat and a cat.
ഒരു പൂച്ചയും ഒരെലിയും.
The cat is brown and fat.
പൂച്ച തവിട്ട് നിറമുള്ളതും തടിച്ചതുമാണ്.
The rat is white and thin.
ഏലി വെള്ളനിറമുള്ളതും മെലിഞ്ഞതുമാണ്.
SIMPLE QUESTIONS
01. How many pets does Emy have? [എമിക്ക് എത്ര ഓമനമൃഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്?]
Emy has two pets. [എമിക്ക് രണ്ട് ഓമനമൃഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.]
02. Who they are? [ആരൊക്കെയാണ് അവർ?]
A cat and a rat. [ഒരു പൂച്ചയും ഒരെലിയും.]
03. What colour is the cat? [പൂച്ചയുടെ നിറം എന്താണ്?]
The cat is brown. [പൂച്ചയുടെ നിറം തവിട്ടാണ്.]
04. Is the cat is thin or fat? [പൂച്ച മെലിഞ്ഞതാണോ തടിച്ചതാണോ?]
The cat is fat. [പൂച്ച തടിച്ചതാണ്.]
05. What colour is the rat? [എലിയുടെ നിറം എന്താണ്?]
The rat is white. [എലിയുടെ നിറം വെള്ളയാണ്.]
06. Is the rat thin or fat? [എലി മെലിഞ്ഞതാണോ തടിച്ചതാണോ?]
The rat is thin. [ഏലി മെലിഞ്ഞതാണ്.]

FIRST BELL CLASS Related with this Page The Fat Cat - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !