എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

എലിയും പാമ്പും

Share it:

RELATED POSTS

കൂട്ടം കൂടി കളിക്കാവുന്ന ഒരു കളിയാണിത്. ഈ കളിയിൽ ഒരാൾ പാമ്പും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എലികളുമാണ്. ചെറിയ ഒരു പന്താണ് ഇനി വേണ്ടത്. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം കളിയുടെ നേതാവ് പന്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കണം. ഇനി എലികളെല്ലാം കൂടി അത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക.

വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, പാമ്പിൻ്റെ കൈയിൽപ്പെടാതെ വേണം പന്ത് കണ്ടെത്താൻ. പന്ത് തിരയുന്നതിനിടയ്ക്ക് പാമ്പായ കുട്ടി വന്ന് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ കളിക്ക് പുറത്താണ്. പാമ്പിന് ഒളിച്ചിരുന്നും ഓടിവന്നുമൊക്കെ എലിയെ പിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ പാമ്പിൻ്റെ കൈയ്യിൽ പെടാതെ പന്ത് കണ്ടു പിടിക്കുന്ന എലിയാണ് കളിയിലെ വിജയി.
Share it:

Plays For ClassPost A Comment:

0 comments: