അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Convert the Time | സമയം മാറ്റാം (Hours - Minutes)

Mashhari
0
Convert the time Hours to Minutes. മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റിലേയ്ക്ക് മാറ്റി എഴുതാം
1 Hour = 60 Minute.
1 മണിക്കൂർ = 60 മിനിറ്റ്
2 Hour = 60 x 2 = 120 Minute.
2 മണിക്കൂർ = 60 X 2 = 120 മിനിറ്റ്
3 Hour = 60 x 3 = 180 Minute.
3 മണിക്കൂർ = 60 X 3 = 180 മിനിറ്റ്
മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റിലേയ്ക്ക് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി 60 കൊണ്ട് തന്ന മണിക്കൂറിനെ ഗുണിക്കുക.
Multiply the given hour by 60 to convert the hour to minutes

2 Hour 10 Minute = (60 x 2 = 120) 120 Minute + 10 Minute = 130 Minute
2 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് = (60 X 2 = 120) 120 മിനിറ്റ് + 10 മിനിറ്റ് = 130 മിനിറ്റ്
3 Hour 30 Minute = (60 x 3 = 180) 180 Minute + 30 Minute = 210 Minute
3 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് = (60 X 3 = 180) 180 മിനിറ്റ് + 30 മിനിറ്റ് = 210 മിനിറ്റ്
4 Hour 05 Minute = (60 x 4 = 240) 240 Minute + 05 Minute = 245 Minute
4 മണിക്കൂർ 05 മിനിറ്റ് = (60 X 4 = 240) 240 മിനിറ്റ് + 05 മിനിറ്റ് = 245 മിനിറ്റ്
7 Hour 45 Minute = (60 x 7 = 180) 420 Minute + 45 Minute = 465 Minute
7 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് = (60 X 7 = 180) 420 മിനിറ്റ് + 45 മിനിറ്റ് = 465 മിനിറ്റ്
9 Hour 50 Minute = (60 x 9 = 180) 540 Minute + 50 Minute = 590 Minute
9 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റ് = (60 X 9 = 180) 540 മിനിറ്റ് + 50 മിനിറ്റ് = 590 മിനിറ്റ്
10 Hour 05 Minute = (60 x 10 = 600) 600 Minute + 05 Minute = 605 Minute
10 മണിക്കൂർ 05 മിനിറ്റ് = (60 X 10 = 600) 600 മിനിറ്റ് + 05 മിനിറ്റ് = 605 മിനിറ്റ്
11 Hour 10 Minute = (60 x 11 = 660) 660 Minute + 10 Minute = 670 Minute
11 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് = (60 X 11 = 660) 660 മിനിറ്റ് + 10 മിനിറ്റ് = 670 മിനിറ്റ്
12 Hour = 60 x 12 = 720 Minute.
12 മണിക്കൂർ = 60 X 12 = 720 മിനിറ്റ്
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !