എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

സമയം മാറ്റിയെഴുതാം | Convert Times

Share it:

RELATED POSTS

മിനിറ്റിനെ സെക്കന്റ് ആക്കാം | Express the time in Seconds
മിനിറ്റ് | Minutes സെക്കന്റ് | Second
1 60
2 120
3 180
4 240
5 300
6 360
7 420
8 480
9 540
10 600
മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റാക്കി മാറ്റാം | Express the time in Minutes
മണിക്കൂർ | Hours മിനിറ്റ് | Minutes
1 60
2 120
3 180
4 240
5 300
6 360
7 420
8 480
9 540
10 600
11 660
12 720
Share it:

Math4 U2Post A Comment:

0 comments: