അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Let’s be friends, let’s play together.

Mashhari
0
Let’s be friends, let’s play together.
Having fun, all together.
Your turn, them my turn.
Let’s share, say thank you.
Sharing is caring.
Its what we do.

Let’s be friends, let’s dance together.
Dancing steps, all together.
Your turn, them my turn.
Let’s share, say thank you.
Sharing is caring.
Its what we do.

Let’s be friends, let’s Laugh together.
Laughing well, all together.
Your turn, them my turn.
Let’s share, say thank you.
Sharing is caring.
Its what we do.

Let’s be friends, let’s sing together.
Singing song, all together.
Your turn, them my turn.
Let’s share, say thank you.
Sharing is caring.
Its what we do.

Let’s be friends, let’s jump together.
Jumping high, all together.
Your turn, them my turn.
Let’s share, say thank you.
Sharing is caring.
Its what we do.

Let’s be friends, let’s run together.
Running fast, all together.
Your turn, them my turn.
Let’s share, say thank you.
Sharing is caring.
Its what we do.

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !