രൂപങ്ങൾ പ്രത്യേകതകൾ

Share it:

RELATED POSTS

രൂപങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിച്ചാലോ.
ചതുരം - 4 വശം, 4 മൂലകൾ, എതിർ വശങ്ങൾക്ക് ഒരേ നീളം
സമചതുരം - 4 വശം, 4 മൂലകൾ, എല്ലാവശവും ഒരേ നീളം
ത്രികോണം - 3 വശം, 3 മൂലകൾ
വട്ടം - മൂലകൾ ഇല്ല
ആകൃതി എഴുതാം
ഇനി ഓരോ ആകൃതിയിലുമുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പേര് പട്ടികയായി എഴുതിയാലോ?
ചതുരം
  1. ജനാല
  2. ടൈൽസ്
  3. ബോർഡ്
വട്ടം
  1. ദോശ
  2. പപ്പടം
  3. ബിസ്ക്കറ്റ്
ത്രികോണം
  1. മേൽക്കൂര
  2. സമൂസ
Share it:

Math2 U2Post A Comment:

0 comments: