കണ്ടെത്താം എഴുതാം

RELATED POSTS

സന്തോഷം എന്ന വാക്കിന് പകരം കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും കണ്ടെത്തി എഴുതാം..
സന്തോഷം :- ആനന്ദം, മോദം
മഞ്ഞ് :- തുഷാരം, ഹിമം, നീഹാരം
ശീതളം :- തണുപ്പ്, ശൈത്യം
പൂവ് :- പുഷ്‌പം, സുമം, മലർ, താര്

MAL4 U2Post A Comment:

0 comments: