എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Two Ants - Page 11

Share it:

RELATED POSTS

READ
Ben and Sen playing on see-saw.
Sen goes up.
Ben comes down.
Ben and Sen go up and down.
Both the ants go up and down.
NEW WORDS
# Both = രണ്ടുപേരും
MALAYALAM MEANING
Sen goes up.
സെൻ മുകളിലേയ്ക്ക് പോയി.
Ben comes down.
ബെൻ താഴേക്ക് വന്നു.
Ben and Sen go up and down.
ബെന്നും സെന്നും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വരുകയും പോകുകയും ചെയ്‌തു.
Both the ants go up and down.
രണ്ടു ഉറുമ്പുകളും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വരുകയും പോകുകയും ചെയ്‌തു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Who is up?
Sen goes up
02. Who is down?
Ben comes down

FULL CONTENT LEIST RELATED WITH THIS UNIT

Share it:

Eng1 U1Post A Comment:

0 comments: