എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Two Ants - Page 10

Share it:

RELATED POSTS

LET'S READ
'Ah, a see-saw' says Sen.
'Let's sit on the see-saw,' says Ben.
Ben sits on one side.
Sen sits on the other side.
The see-saw moves up and down.
The ants go up and sown.
NEW WORDS
One side = ഒരു വശം
Other side = മറു വശം
Up = മുകളിൽ
Down = താഴെ
MALAYALAM MEANING
'Ah, a see-saw!' says Sen.
'ഹാ, ഒരു ചാഞ്ചാട്ടപ്പലക!' സെൻ പറഞ്ഞു.
'Let's sit on the see-saw,' says Ben.
'നമ്മുക്ക് ചാഞ്ചാട്ടപ്പലകയിൽ ഇരിക്കാം,' ബെൻ പറഞ്ഞു.
Ben sits on one side.
ബെൻ ഒരു വശത്ത് ഇരുന്നു..
Sen sits on the other side.
സെൻ മറുവശത്തും ഇരുന്നു..
The see-saw moves up and down.
ചാഞ്ചാട്ടപ്പലക മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിച്ചു.
The ants go up and sown.
ഉറുമ്പുകൾ പൊങ്ങുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നു.
SIMPLE QUESTIONS
1.What do Ben and Sen see?
A see-saw.
2. What does Sen say?
Sen says 'Ah, a see-saw!'.
3. What does Ben say?
Ben says 'Let's sit on the see-saw.'
4. What does Ben do?
Ben sits on one side.
5. What does Sen do?
Sen sits on the other side.
6. Have you seen a see-saw?
Yes/ No
7. How does the see-saw move?
It moves up and down.

FULL CONTENT LEIST RELATED WITH THIS UNIT

Share it:

Eng1 U1Post A Comment:

0 comments: