എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Two Ants - Activity 2 - 4

Share it:

RELATED POSTS

ACTIVITY - 2 [TEXT BOOK PAGE NUMBER 20]
Count the ants and write in the box.
ANSWER KEY
ACTIVITY - 3 [TEXT BOOK PAGE NUMBER 21]
Underline ant in the worlds given below.
Find the ant in giant.
Find the ant in pants.
Find the ant in elephant.
Find the ant in plant.
Find the ant in antenna.
ANSWER KEY
Find the ant in giant.
Find the ant in pants.
Find the ant in elephant.
Find the ant in plant.
Find the ant in antenna.
ACTIVITY - 3 [TEXT BOOK PAGE NUMBER 21]
Match the words with the pictures by drawing lines


ANSWER KEY

FULL CONTENT LEIST RELATED WITH THIS UNIT

Share it:

Eng1 U1Post A Comment:

0 comments: