എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

വേഷം എന്ത്?

Share it:

RELATED POSTS

മിഠായിപ്പൊതി എന്ന സുമംഗലയുടെ കഥയിൽ വന്നിരുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും വേഷങ്ങളുടെ നിറം ഏതെന്ന് പറയാം...
# തുന്നുന്ന മകൾ - ചുവന്ന സാരി, വെളുത്ത ജാക്കറ്റ്
# വീണ വായിക്കുന്ന മകൾ - പച്ച സാരി, മഞ്ഞ ജാക്കറ്റ്
# വായിക്കുന്ന മകൾ - മഞ്ഞ സാരി, ചുവന്ന ജാക്കറ്റ്
# അമ്മ - കറുത്ത കരയുള്ള വെള്ള മുണ്ടും വേഷ്ടിയും

Share it:

Mal2 U2Post A Comment:

0 comments: