അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

നാവുളുക്കും വാക്യങ്ങൾ (Tongue Twisters in Malayalam)

Mashhari
0

നാവുളുക്കും വാക്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം...കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരും നാളുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും...നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നാവുളുക്കും വാക്യങ്ങൾ താഴെ കമന്റിൽ ഇടണേ...
1. ഉരുളീലൊരുരുള
2. ആന അലറലൊടലറി
3. തെങ്ങടരും മുരടടരൂല
4. പെരുവിരലൊരെരടലിടറി
5. വരൾച്ച വളരെ വിരളമൊണ്
6. പേരു മണി  പണി മണ്ണു പണി
7. അറേലുരുളിയിലൊരുറിയിൽലോരുരിപ്പാല്
8. അറയിലെയുറിയിൽ ഉരിതൈര്
9. അരമുറം  താള് ഒരു മുറം  പൂള്  
10. ഉരലാൽ ഉരുളിയുരുളിയാൽ ഉരലുരുളുമോ ഉരുളിയുരുളുമോ?

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !