സ്കൂൾ തുറക്കാതെ അധ്യാപക നിയമനമില്ല

RELATED POSTS

തിരുവനന്തപുരം :- സ്കൂൾ തുറക്കാതെ അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തവണ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നിയമനം നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനം. അതുകൊണ്ടാണു നിയമന ശുപാർശ നൽകിയതും. അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല. പക്ഷേ, സ്കൂൾ തുറക്കാതെ നിയമനം നൽകുന്നതിനു പ്രായോഗിക വിഷമങ്ങളുണ്ട്.


Post A Comment:

0 comments: