അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM
LSS

LSS Examination Syllabus 2021

Share it:

RELATED POSTS


ഈ വർഷത്തെ എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പതിവിനും വിരുദ്ധമായി നാലാം ക്ലാസിലെ മുഴുവൻ പാഠങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2020-21 LSS പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന പാഠങ്ങൾ (ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ) താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
മലയാളം 
1) അമൃതം 
2) ഹരിതം 
3) മഹിതം 
4) രസിതം 
5) മധുരം 
 ENGLISH 
1) THE SEED OF TRUTH
2) PAPER BOATS 
3) LANGUAGE OF BIRDS 
 പരിസര പഠനം 
1) വയലും വനവും 
 2) ഇലയ്ക്കുമുണ്ട് പറയാൻ 
3) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് 
 4) പക്ഷികളുടെ കൗതുക ലോകം 
 5) കലകളുടെ നാട് 
6) മാനത്തേയ്ക്ക് 
7) കല്ലായ് കാറ്റായ് 
 ഗണിതം 
1) നാലക്ക സംഖ്യകൾക്കൊപ്പം 
2) സമയചക്രം 
3) ആയിരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ 
4) കൂടുതലും കുറവും 
5) രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാം
Share it:

LSSPost A Comment:

0 comments: