അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

DA Arrear Processing and Merge with Salary

Mashhari
0
GO(P)No.25/2021/Fin Dt 08-02-2021,GO(P)No.27/2021/Fin dt .10/02/2021 എന്ന ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം 01/01/2019 മുതൽ 23 ശതമാനവും , 01/07/2019 മുതൽ 28 ശതമാനവും, 01/01/2020 മുതൽ 32 ശതമാനവും, 01/07/2020 മുതൽ 36 ശതമാനവും DA അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായിരുന്നു. ആയത് അനുസരിച്ചു സ്പാർക്കിൽ ഡി.എ അരിയർ പ്രോസസ് ചെയ്ത് സാലറിയോടൊപ്പം മെർജ് ചെയ്യാം എന്ന് അറിയാം.. 
For that Login with DDO and click --> Salary Matters → Processing → Arrear → DA → DA Arrear.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !