അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Beautiful Shapes (രൂപഭംഗി) Std 1 Maths Unit 8

Share it:

RELATED POSTS


മാമ്പഴം ഒക്കെ - ഉരുണ്ടിട്ട് 
ഇലകൾ കണ്ടോ - പരന്നിട്ട് 
പശുവിനെ നോക്കൂ - തടിച്ചിട്ട് 
പാമ്പ് ഒരു കേമൻ - നീണ്ടിട്ട് 
ആകൃതി ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ?
ചുറ്റിലും ഉള്ളത് കണ്ടെത്തൂ..
ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്?
# സൂര്യൻ 
# മല 
# മരം 
# .............
# .............
# .............
ഉരുണ്ടവ പരന്നവ തടിച്ചവ നീണ്ടവ
മാമ്പഴം
പന്ത്
സൂര്യൻ
ഇലകൾ പശു മാവ്
 പാമ്പ്
Mangoes are all round
Leaves are all flat
Look at the cow, it's fat
And the snake, it's long
So many shapes all around !
Take a look and find them out !
What are in the picture?
# Sun
# Mountain
# Tree
# .............
# .............
# .............
Rounded Flat Fat Long
Mango
Ball
Sun
Leaf Cow Snake
Mango Tree
Share it:

Math1 U8Post A Comment:

0 comments: