അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Towards the Moon

Mashhari
0
Moon is the natural satellite of the earth. The Moon goes round the Earth every 27.3 days. It is full of rocks, pits and hills. We can always only see one side of the moon; the other side is always turned away from us.
The Moon is much smaller than the Earth.The Moon is airless, and lifeless. The first man to set foot on the Moon in 1969 was Neil Armstrong.He stepped out of his spacecraft, the Eagle, on 21 July 1969 and said these very famous words:
“That’s one small step for man, one giant leap for mankind”.
The crew of Apollo 11 was Neil Armstrong, Michael Collins and Edwin Aldrin. Armstrong and Aldrin walked on the lunar surface while Collins remained in orbit around the moon.
The first spacecraft to reach the surface of the Moon was Luna 2 in 1959 by Soviet Union (Russia).
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !