ഈ തെറ്റിന് ശിക്ഷയില്ല Unit Test (Class 2 Malayalam Unit 4)

RELATED POSTS

രണ്ടാം ക്‌ളാസിലെ മലയാളത്തിലെ നാലാം പാഠമായ ഈ തെറ്റിന് ശിക്ഷയില്ല എന്നതിനെ ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..


തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ..

Mal2 U4

Unit TestPost A Comment:

0 comments: