ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 1 November 1 തുടർപ്രവർത്തനം and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
Activity - 1
Let's sing

Where is my puppy? where is my puppy?
Where is my puppy? where are you?
Mamma I am here, mamma I am here.
Mamma I am here, I am here.
Where is my kitten? where is my kitten?
where is my kitten? where are you?
Mamma I am here, mamma I am here.
Mamma I am here, I am here.
Where is my duckling? where is my duckling?
Where is my duckling? where are you?
Mamma I am here, mamma I am here.
Mamma I am here, I am here.
Where is my chick? where is my chick?
Where is my chick? where are you?
Mamma I am here, mamma I am here.
Mamma I am here, I am here.
Where is my calf? where is my calf?
Where is my calf? where are you?
Mamma I am here, mamma I am here.
Mamma I am here, I am here.

Activity - 2
Read and write
Activity - 3
Make an album
Make an album of Mother animal and their young ones.

Activity - 4
Find the missing letters
  1. Kitt__n
  2. D__ck
  3. C__t
  4. C___w
  5. Duck__ing
  6. He___
  7. D__g
  8. Pupp___
Activity - 5
Complete the activity 4 in your English Reader Textbook page number 47.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !