അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Listen up now listen to us

Mashhari
0


Listen up now listen to us

We are the birdy one’s

We fly so high

We fly together , fly together..

We are the birdy gang 

Like birds of a feather

Listen up now listen to us

We are the cuckoos

We fly so high

We fly together , fly together..

We are the birdy gang 

Like birds of a feather

Listen up now listen to us

We are the parrots 

We fly so high

We fly together , fly together..

We are the birdy gang 

Like birds of a feather

Listen up now

listen to us

We are the peacocks

We fly so high

We fly together , fly together..

We are the birdy gang 

Like birds of a feather

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !