അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Good Guidance - Page 41

Mashhari
0
LET'S READ
In no time a boat was ready and then a few more. Finally, she gave all the boats to Anna and said, ‘Here, go and have fun.’ Clutching the boats tightly, Anna started walking hesitantly towards the stream. The boy was still there. He looked at her curiously. Anna took out two not-so-good boats and held them out. ‘Here you are.’ She handed the boats over to the boy without the trace of a smile. The boy took them and just stood there quietly. He did not know what to say.
NEW WORDS
SIMPLE QUESTIONS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !