ചങ്ങാതിത്തത്ത - റ്റ

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
കാറ്റ് 
കറ്റ 
കറ്റവാഴ 
മുറ്റം 
ചിറ്റ 
ചീറ്റ 
തീറ്റ 
പാറ്റ 
തെറ്റ് 

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: