ഗാന്ധി സൂക്തങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം

RELATED POSTS

മലപ്പുറം, കാട്ടിലങ്ങാടി ഗവ.ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാധ്യാപകനായ ശ്രീ.സുരേഷ് കാട്ടിലങ്ങാടി സാർ ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദേശമെന്താണെന്ന് പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന മഹാത്മാവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട 100 വചനങ്ങൾ കലാകാരൻമാർ വർണ്ണങ്ങളിലും വരകളിലും തീർത്ത ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

GandhijiPost A Comment:

0 comments: