തവളപ്പാട്ട്

RELATED POSTS

നിങ്ങൾ തവളയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ... എങ്ങനെയാണ് തവള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പേക്രോം പേക്രോം എന്നല്ലേ?
എന്നാൽ നമ്മുക്ക് തവളെയെക്കുറിച്ചൊരു കൊച്ചു പാട്ട് പാടിയാലോ കൂട്ടുകാരെ?

KuttikkavithakalPost A Comment:

0 comments: