മഴമേളം Teaching Manual

Share it:

RELATED POSTS

ഒന്നാം ക്ലാസിലെ മലയാളം രണ്ടാം യൂണിറ്റായ മഴമേളം എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് മാന്വൽ.
മഴ കൂട്ടികൾക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവമാണ്. മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമകൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ പറയാനും കേൾക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. മഴക്കാലത്ത് ചുറ്റുപാടുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയ രൂപീകരണത്തിനാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മഴ പ്രമേയമായിവരുന്ന പാട്ടുകൾ പാടാനും കഥകൾ കേൾക്കാനും ചിത്ര കഥകൾ വായിക്കാനും ഈ യൂണിറ്റിൽ അവസരമുണ്ട്.
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE
Share it:

Mal1 U2

Teaching ManualPost A Comment:

0 comments: