അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell STD 3 July 15 (തുടർപ്രവർത്തനം)

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
ADD MORE LINES
With my mom
I go to shop
I go to shop
I go to shop
With my dad
I go to school
I go to school
I go to school
With my bro,
I go to park
I go to park
I go to park
With my friends
I go to games
I go to games
I go to games
........................................
........................................
........................................
........................................
RE-ARRANGE THE FOLLOWING SENTENCES
1. went to the field, The farmer, with his wife
....................................................................................
2. their baby, with them, they took
....................................................................................
3. the fox and, saved the baby, Billu attacked
....................................................................................
4. came out of, The fox, the bush
....................................................................................
5. jumped, at the baby, The fox
....................................................................................
SING THE SONG
Everyday
Everyday
I go and play
I go and play
I meet my friends
I meet my friends
And we all say
And we all say
Hello ! Hello !
Hello ! Hello !
How are you ?
How are you ?
I am good, Iam great
How about you ?
I am good, Iam great
How about you ?
Na... na.. na.. na.. nana
Na... na.. nana.
Na... na.. na.. na.. nana.. nanana.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !