അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Bruno, the Puppy - Page 15

Mashhari
0
 
What you see in this picture?
So many vegetables are there in the picture. It is a vegetable shop. Bruno is standing on the Pumpkin.
Name the vegetables you see in the shop.
Can you identify the vegetables in the picture? I can show you some pictures of the vegetables. Can you identify them? https://lpsahelper.blogspot.com/2020/07/vegetables-pictures.html

Read the following
Bruno ran into the vegetable shop.
‘Hi! A ball! Bruno kicked at a potato. It went under a box.
Then, he jumped onto a pumpkin. It started rolling.
‘Hi! Red balls!’ He climbed on the box of tomatoes. It fell down. Tomatoes scattered all over the floor.
‘Hey, naughty dog! Get off from here.’ The vegetable seller shouted and raised a stick. Bruno ran off.

New Words and Meaning
Kicked = തൊഴിച്ചു 
Under = അടിയിൽ 
Rolling = ഉരുണ്ടു 
Started rolling = ഉരുളാൻ തുടങ്ങി 
Scattered = ചിതറി 
All over = എല്ലായിടത്തും , അവിടെയെല്ലാം 
Floor = തറ 
Naughty = വികൃതിയായ, കുസൃതിയായ, വഷളനായ 
Get off = ദൂരെപ്പോകൂ 
Raised = ഉയർത്തി 

Find the Answers
What are the mischiefs done by your pet?

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !