എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Bruno, the Puppy - Page 11

Share it:

RELATED POSTS

What you see in the picture? Can you see Bruno? Where is he now?
In a Park
What you see in the Park?
# Trees
# Flowers
# Slides
# Mery go Round
# Riders
# Pond
# Climbers
# Swing
# See-saw
# Boats
# Bench
# Lawn

Read The Following 
‘What a nice place!’ Bruno ran around the park. 
He sat on the swing. 
The swing moved to and fro. He jumped down from the swing. 
‘Wow! A slide! He climbed up and slid down. 
He rolled on the grass.‘Hi! A climber!’ He climbed up. 
Bruno then jumped onto a bench. 
‘Go away,’ shouted a boy. Bruno ran off.

Find New Words and its Meaning
Nice Place = സുന്ദരമായ സ്ഥലം 
Around = ചുറ്റും 
Swing = ഊഞ്ഞാൽ 
Moved = നീങ്ങി 
to and fro = മുൻപോട്ടും പിറകോട്ടും 
Slide = തെന്നിനീങ്ങാനുള്ള കളി ഉപകരണം 
Slid down = ഊർന്നിറങ്ങി 
Rolled = ഉരുണ്ടു 
Climber = പാർക്കിലെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു കളി ഉപകരണം.
Answer The Following Questions
01. Do you like playing in the park?
Yes / No
02. Which rides and games do you like to play in a park?
# Slides
# Mery go Round
# Riders
# Pond
# Climbers
# Swing
# See-saw
03. What did Bruno do in the park?
SWING : Bruno sat on the swing.
SLIDE : Bruno slid on the slide.
GRASS : Bruno rolled on the grass.
CLIMBER : Bruno climbed on the climber.
BENCH : Bruno jumped onto a bench.
Share it:

Eng2 U1Post A Comment:

0 comments: