വല്യമ്മ വന്നു ........

RELATED POSTS

വല്യമ്മയുടെയും വടയുടെയും ഒരു കുഞ്ഞുപാട്ട് പാടിയാലോ? എന്നാൽ പാടാം..... വരികൾ ഇതാ..
ല്യമ്മ ന്നു 
ടികുത്തി ന്നു 
ഴിയിലിരുന്നു 
ടയൊന്നു തിന്നു
ട തൊട്ട കാക്കയെ 
ടിയെടുത്തടിച്ചു.


Post A Comment:

0 comments: