സ്നേഹം താൻ ശക്തി - പുതിയ പദങ്ങൾ

Share it:

RELATED POSTS

സ്നേഹം താൻ ശക്തി എന്ന പാoഭാഗത്ത് വരുന്ന പുതിയ പദങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥവും
ക്ഷുഭിതൻ = കോപിച്ചവൻ 
ലാക്ക് = ലക്ഷ്യം
ശോഭ= ഭംഗി
അനുബന്ധം = കൂട്ടിച്ചേർത്തത്
ജഗത്ത് = ലോകം
പീഡ= ഉപദ്രവം
വസന്തം = പൂക്കാലം [ഋതുക്കളിൽ ഒന്ന്]
മൃദുലം = മർദവമുള്ളത്
അനുബന്ധം = കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 
തെറ്റാലി = കവണ
പൊഴിയുക = അടർന്നുവീഴുക 
വൃദ്ധി = വളർച്ച 
വ്യാഹതി = നിഷേധം, തടസ്സം 
കാരുണിപ്പ് = മുരടിപ്പ് 
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: