കളികളെക്കുറിച്ചു പറയാം

RELATED POSTS

പലതരം നാടൻകളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ചിലതിന് ചില ഉപകരണങ്ങൾ വേണം. അവയെ ഒന്ന് തരം തിരിച്ചാലോ? 
ഉപകരണങ്ങൾ വേണ്ട കളികൾ  ഉപകരണങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത കളികൾ 
കുട്ടിയും കോലും
കൊത്തക്കല്ലുകളി 
പാമ്പും കോണിയും 
കുഴിപ്പന്തുകളി  
ഉറിയടി 
ഏറുപന്തുകളി 
കക്കുകളി 
വടംവലി 
കസേരകളി 
ചാക്കിലോട്ടം
കുഴിപ്പന്തുകളി 
കിളിത്തട്ടുകളി 
ഗോലികളി  
കണ്ണുകെട്ടിക്കളി 
ഈർക്കിൽ കളി
........................
.........................
.........................
......................... 

കള്ളനും പോലീസും
ആകാശം ഭൂമി 
ഒളിച്ചുകളി  
കബഡി കളി 
........................
.........................
.........................
.........................

ഈ കളികളിൽ ചിലത് സംഘം ചേർന്ന് കളിക്കാവുന്നവയും ചിലത് രണ്ടു പേർക്ക് കളിക്കാവുന്നവയുമാണ് അവയെ ഒന്ന് രണ്ടായി തിരിച്ചാലോ?
രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് കളിക്കാവുന്നവ  സംഘം ചേർന്ന് കളിക്കാവുന്നവ 
കക്കുകളി 
ഈർക്കിൽ കളി
........................
.........................
.........................
......................... 
ആകാശം ഭൂമി 
കബഡികളി
........................
.........................
.........................
......................... 

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: