എന്റെ കേരളം - പുതിയ പദങ്ങൾ

Share it:

RELATED POSTS

മോടി  = ഭംഗി 
കൂടും = വർധിക്കും 
മലർ = പൂവ് 
കേരം = തെങ്ങ് 
മരതകം = പച്ചനിറമുള്ള രത്നം 
നീളേ = എവിടെയും 
മേട്  = കുന്ന് 
അണി  = അലങ്കാരം 
കാട്ടുചോല = കാട്ടരുവി 
തോപ്പ് = തോട്ടം 
മണിമേട്  = മനോഹരമായ കുന്ന് 
Share it:

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: