അ അമ്മ അന്നം അറിവ്

RELATED POSTS

അ അമ്മ അന്നം അറിവ് 
ആ ആന എഴുന്നള്ളത്ത് 
ഇ ഇല്ലം വല്ലം നിറ നിറ 
ഈ ഈണം ഈരേഴുലകം 

ഉ ഉലകം ഉലകം ചുറ്റും 
ഊ ഊണ് നല്ലൊരൂണ് 
....................................
.....................................
.......................................


Post A Comment:

0 comments: