കൂട്ടുകാരി - Work Sheets

RELATED POSTS

കൂട്ടുകാരി എന്ന പേരിൽ പരിഹാര ബോധനത്തിനായി തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപം നൽകിയ കൈപുസ്തകമാണ് ഇത്. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗണിതം എന്ന മേഖലകളിൽ ഈ കൈപ്പുസ്തകം ഒരു കൈത്താങ്ങായി കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
A Remedial Package to LP classes from Tharur Grama Panchayath

Vacation WorksheetPost A Comment:

0 comments: