എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

കൂട്ടുകാരി - Work Sheets

Share it:

RELATED POSTS

കൂട്ടുകാരി എന്ന പേരിൽ പരിഹാര ബോധനത്തിനായി തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രൂപം നൽകിയ കൈപുസ്തകമാണ് ഇത്. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഗണിതം എന്ന മേഖലകളിൽ ഈ കൈപ്പുസ്തകം ഒരു കൈത്താങ്ങായി കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
A Remedial Package to LP classes from Tharur Grama Panchayath
Share it:

Vacation WorksheetPost A Comment:

0 comments: