കുട്ടികളിൽ മലയാളം ഉറപ്പിക്കാം - സാക്ഷരം (Saksharam WorkSheet)

സാക്ഷരം Worksheet, Saksharam Worksheet, DIET Kasaragod Saksharam Worksheet, Diet Kasaragod

RELATED POSTS

ഭാഷയിലെ അടിസ്ഥാന ശേഷികൾ നേടുന്നതിൽ പ്രയാസം നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക പഠന പ്രവർത്തന പദ്ധതിയാണ് സാക്ഷരം. Sarva Shikasha Abhiyan - Kasargod and District Institute of Education and Training (DIET), Kasaragod സംയുക്തമായി രൂപം നൽകിയതാണ് ഈ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ...
DOWNLOAD THE ABOVE PDF FILE

Malayalam UrappikkamPost A Comment:

0 comments: