അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിവര്‍ത്തന പരിപാടി Day 2 Class 2 (Video)

RELATED POSTS

അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിവര്‍ത്തന പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ ക്‌ളാസുകൾ കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രൈമറി അധ്യാപക പരിശീലനം കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയും നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിവിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീ.കെ.അൻവർ സാദത്ത് സംസാരിക്കുന്നു.


രണ്ടാം ദിവസത്തെ ക്‌ളാസുകൾ കണ്ട ശേഷം FeedBack നൽകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
https://lpsahelper.blogspot.com/2020/05/blog-post_49.html

Teacher TrainingPost A Comment:

0 comments: