വയലും വനവും - എന്തുകൊണ്ട്?

RELATED POSTS

അണ്ണാനെ നിരീക്ഷിക്കു... അണ്ണാന് ജലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായകമായ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതയാണ് മത്സ്യത്തിന് ഉള്ളത്?
എന്തുകൊണ്ടാണ് താവളയ്ക്ക് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്?

EVS4 U1Post A Comment:

0 comments: