ഭാഷാധ്യാപകരുടെ (Arabic, Sanskrit, Urdu, Hindi) തസ്തിക നിർണയം

RELATED POSTS

2020 ലെ പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡപ്രകാരം കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഭാഷാധ്യാപകരുടെ (Arabic, Sanskrit, Urdu, Hindi) തസ്തിക നിർണയം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.


ഭാഷാധ്യാപകർക്കും സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഷെയർ ചെയ്യുക... ഉപകാരമാവട്ടെ ...

തസ്തിക നിർണ്ണയംPost A Comment:

0 comments: