വീട് നല്ല വീട് - സ്വീകരണമുറിയിൽ

RELATED POSTS

സ്വീകരണമുറിയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് താരയും കുഞ്ഞിക്കോഴിയും കണ്ടത്?
  1. സോഫ 
  2. മേശ 
  3. ഫാൻ 
  4. സ്റ്റൂൾ 
  5. കസേര 
  6. ടെലിവിഷൻ 
  7. ക്ലോക്ക് 
  8. ടീപ്പോയി 
  9. ഫ്‌ളവർ 

MAL1 U1Post A Comment:

0 comments: