പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ - അലസത/മടി

RELATED POSTS

അലസത / മടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
# ഉറങ്ങുന്ന കുറുക്കൻ കോഴിയെ പിടിക്കില്ല.
# ഉറക്കത്തിൽ പണിക്കാവില്ല.
# ഉറക്കം മൂത്താൽ കറക്കം.
# ഇരുന്നുണ്ടാൽ കുന്നും കുഴിയും.
# ഓണമുണ്ട വയറേചൂളം പടിക്കിട.
# ചിതൽ മരം തിന്നും മടി മനുഷ്യനെത്തിന്നും.
# ചിന്തയില്ലാത്തവനു ശീതമില്ല.
# മടി കുടി കെടുത്തും.
# പുല്ലു തിന്നാത്തതു പശുവിന്റെ ഭാഗ്യം.

PazhamchollukalPost A Comment:

0 comments: