അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Zaira's Day out - Row Row Row your Boat

Mashhari
0
Row, row, row your boat
Gently down the stream
Merrily, merrily, merrily, merrily
Life is but a dream

Row, row, row your boat
Gently up the creek
If you see a little mouse
Don't forget to squeak!

Row, row, row your boat
Gently down the stream
If you see a crocodile
Don't forget to scream!

Row, row, row your boat
Gently to the shore
If you see a peacock
Don’t forget to greet!
Add More Line....
Row, row, row your boat
Gently to the shore
If you see a lion
Don’t forget to roar!
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !