കേരളക്കരയിലൂടെ - വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ

RELATED POSTS

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നറിയാം
കയർ - ആലപ്പുഴ
കശുവണ്ടി - കൊല്ലം
കളിമണ്ണ് - കുണ്ടറ
മരത്തടി - കല്ലായി
ബീഡി - കണ്ണൂർ
പേപ്പർ - വെള്ളൂർ
പഞ്ചസാര - ചിറ്റൂർ, പന്തളം
സിമന്റ് - വാളയാർ, കൊല്ലം
ഗ്ലാസ് - ആലുവ, ആലപ്പുഴ
ഓട് - തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്
സോപ്പ് - കോഴിക്കോട്, എറണാ‍കുളം
കൈത്തറി - കണ്ണൂർ, തിരുവനന്തപുരം

Unit 10 EVS3

കേരളക്കരയിലൂടെPost A Comment:

0 comments: