മാന്ത്രികവണ്ടി - കാളവണ്ടി പാട്ട്

RELATED POSTS

വണ്ടി നല്ല വണ്ടി
നല്ലകാളവണ്ടി
കിണി കിണി കിണി വണ്ടി
കട കടകടവണ്ടി
പെട്രോളില്ലാവണ്ടി
പഴയകാളവണ്ടി
നാട്ടുവഴിയിലൂടെ
കിണി കിണി
കിണിവണ്ടി
കടകടകടവണ്ടി
കിണി കിണി കിണി വണ്ടി
കടകടകടവണ്ടി
പഴയകാലവണ്ടി


Post A Comment:

0 comments: