ചങ്ങാതിത്തത്ത - സ്സ

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ?

വയസ്സൻ

വയസ്സി
ആയുസ്സ്
ഉഷസ്സ്
അന്തസ്സ്
ഏലസ്സ്
തപസ്സ്
വിഹായസ്സ്
മനസ്സ്
സദസ്സ്
ക്ലാസ്സ്
ഗ്ലാസ്സ്
അവസ്സ്- ആഹാരം
ഹവിസ്സ് - വെള്ളം
അവിസ്സ്‌ - ഉരുക്ക് നെയ്യ്

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: